torsdag 26. februar 2009

Sametingets årsmelding

I året som er gått er mange viktige saker drøftet her på Sametinget…. Mange kan nok konkludere med at forarbeidet flere av sakene ikke var tilfredsstillende. ”Samisk videregående opplæring – forvaltningsmodell” og ”Sametingets handlingsplan for likestilling” er eksempler på saker som enten ble sent tilbake eller trekt av Sametinsrådet, og i komitearbeidet ble det gjort mye endringer i forhold til Sametingsrådets innstiling til disse sakene.I sak Strategisk plan for læremiddelutvikling ble det enighet at gratis læremidler, ikke skulle skje på bekostning av nyproduksjon. VI konstaterer at antallet ferdigstilte læremidler IKKE har økt fra 2007 til 2008. Sametinget har lenge fokusert på behovet og mangelen på samiske læremiddler. Vi er da svært glad for at NSR fikk gjennomslag for forslag om å utprøve en ressursskoleordning for utvikling av læremidler. Med Drag skole som eksempel.


Sametingsrådet hadde et overforbruk på omkring 2,2 millioner kroner. Mye av disse midlene har gått til pensjonskostnader for 2007 og 2008. Denne utgiften burde vært forutsett, og tatt med i behandlingen av Sametingets budsjett for 2008, eventuelt i revidert budsjett som ble behandlet i mai.
Komitemedlemmene ba om en detaljert oversikt over den politiske aktiviteten som lå til grunn for overforbruket på nesten 800 tusen kroner, som gjelder kostnader og godtgjørelser vedrørende reise,diett, bil og lignende, dette ble ikke etterkommet fra Sametingsrådet side. Komitemedlemmene ble henvist til Sametingets nettsider. Dette er ikke tilstrekkelig.

Forholder Sametingsrådet seg lojal til Sametinget sine vedtak?. Det forventes at Sametingsrådet planlegger sin politiske aktivitet innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt av Sametingets plenum.


I Sametingets regnskap for 2008 framgår det at Sametinget har omdisponert over 8, 3 millioner av den totale søkerbaserte tilskuddspotten i 2008. Sametingsrådets har fullmakt til å omdisponere inntil 20 % av avsatte midler innenfor Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger.
Sametingsrådet informerte Sametingets plenum om omdisponeringene i sak 14/08. Dette avdekket at Sametingsrådets omdisponeringer til dels var gått til formål utenfor Sametingets søkerbaserte ordninger. Spørsmålet om Sametingsrådet i forbindelse med omdisponeringene har gått utenfor sine fullmakter er fortsatt til behandling i Sametingets Kontrollkomite.
I sak 14/08 kom det også frem at Sametingsrådet ikke hadde vært i kontakt med tilskuddstyrets leder i forkant av omdisponeringene. Tilskuddstyrets leder bør informeres før omdisponeringer inenfor søkerbaserte ordninger finner sted.
Som medlem av tilskuddstyret kan det jo også nevnes at vi hadde tilfeller ved tilskuddstyrets møte i desember, der tilskuddstyret ikke kunne imøtekomme søker pga sametingsrådets omdisponeringer.
I regnskapet kan man se at posten til blant annet barns oppvekstvilkår, literatur, teaterformål, språkprosjekter og helse og sosialtjenester er redusert, mens blant annet Sametingsrådets frie midler er økt med over 1,2 millioner.

Ingen kommentarer: