torsdag 27. november 2008

AP og AU svekker lulesamisk læremiddelutviklng

Arbeiderpartiet og Samisk sosialdemokratisk parti v/Anders Urheim svekker lulesamisk læremiddelutvikling ved at Drag skole nu skal være vikarbyrå for Musken skole.

Drag skole har en søknad inne i Sametingsystemet som går på utvikling av lulesamiske læremidler.

Anders Urheim har med sitt forlag til Sametingets budsjett for 2009 lagt opp til at Sametinget nu skal gå inn å støtte Tysfjord kommunes driftsbudsjett i stedet for at Drag skole skal kunne utvikle og produsere lulesamiske læremidler. Desverre så går dette ut over alle de barn som er velger å ha lulesamisk i skolen, ved at det blir mindre læremidler. Det har i alle år vært stor etterspørsel av lulesamiske læremiddler. Jeg var glad for at vi nu fikk en ordning at Drag skole skal være en ressursskole for læremiddelutvikling. I dag er jeg bekymra for at Drag skole vil bli en ressursskole for å redde Musken skole.

Sametingsrådet burde vel heller påvirke sentrale myndigheter for å løse krisesituasjonen ved Musken skole i stedet for å bruke midlene som var avsatt til læremidler.

7 kommentarer:

Anders Urheim jr. sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Miriam Paulsen sa...

Anders Urheim vil ikke snakke om eget forslag

http://kirstiguvsam.blogspot.com/2008/11/vil-ikke-snakke-om-sitt-eget-forslag.html

Anders Urheim jr. sa...

Sametinget gir Tysfjord frist for avklaringer om samisk ressursskole


Sametingets flertall vedtok Sametingsbudsjettet 2009 onsdag 26. november 2009, bestående av fem enkeltpartier og Arbeiderpartiet. Et av punktene gjelder årlige bevilgningener på 2 millioner kroner til pilotprosjektet om lulesamisk ressursskole til Drag og Musken skoler i Tysfjord.

- Sametingets vedtak forutsetter krav om at Drag skole, dermed også Tysfjord kommune, i hele prosjektperioden bistår Musken skole, både faglig og ressursmessig. Det er kommunen selv som har bidratt til stor usikkerhet om den har vilje til å ivareta sine samiske skoler. Dette er uansett ikke driftsmidler til en lovpålagt kommunal oppgave.

Tysfjord kommune får nå en frist til 1. februar 2009. Til da må man avklare om man ønsker denne bevilgningen eller ikke, og hvordan man ivaretar Sametingets krav ved bevilgningen.

Ønsker man ikke disse midlene eller ikke oppfyller kravene, vil Sametinget søke løsninger med annen aktør. Dette for å oppfylle de opprinnelige målsettingene, herunder sikre lulesamisk læremiddelproduksjon. Dette ble fremsatt i plenum i 2005 (Jokkmokk) av meg.

Altså sametingsrepresentanten Anders Urheim jr, fra Samisk Sosialdemokratisk Parti.

Det opprinnelige forslaget om ressursskoler / kompetansesentra i lulesamisk språkområde på norsk side ble fremmet i Sametingets plenum i Jokkmokk i februar 2005 av Anders Urheim.. Formålet med forslaget består av flere elementer, der småskalaproduksjon av læremidler er en del av helheten.

- Vedtaket setter klare krav til søkerne. Disse får nå en bestemt frist å forholde seg til. Det er nå opp til aktørene selv å overholde fristen og finne snarlige gode løsninger i forhold til Musken skole. Det fins mange andre kompetente folk og aktører.

- Lulesamisk læremiddelproduksjonen sikres uansett hvem som er aktør, og et kompetansesenter skal nettopp være en ressurs for andre samiske skoler i området. Et samarbeid med lulesamiske miljøer på svensk side kan være konstruktivt.

Jeg er fornøyd med vedtaket, som nå er i tråd med mitt opprinnelige fra 2005. Men den gode vilje er dette et oppbyggende tiltak for å bevare og sikre Musken skole og dermed livsnerven i den lulesamiske bygda.

Sametingets plenumsvedtak 26.11.09 er slik:
(innledende tekst, som beskriver essens og beløp. Vedtaket avsluttes slik:

”Sametinget forutsetter ved tildeling til pilotprosjektet i prosjektperioden at søker bistår også Musken skole, både faglig og ressursmessig. Så fremst søker ikke vil nyttiggjøre seg av bevilgningen innen 1. februar 2009, vil pilotprosjektet søkes løst i forhold til annen aktør, med egen og formålstjenlig organisering.

Ordningen forvaltes av Sametingsrådet.”

FOR DEN SOM HAR LEST HIT, SÅ HAR JEG SVART PÅ DE FLESTE SPØRSMÅL SOM OGSÅ KIRSTI GUVSÁM STILLER HER PÅ BLOGGEN.

Når det er plenum i Sametinget, så har f.eks. jeg vanligvis kun 3-4 minutters taletid i en sak som har f.ex. 2 timers behandlingstid i plenumssalen.

Dette betyr at man ikke får tid til å si så mye, en god del må man derfor bare la være å si.

I budsjettsaken 2009 hadde jeg 2009. Da skulle jeg legge fram eget forslag, forklare, kommentere andre viktige punkter over hele Sábme (hele budsjettet) osv. osv. Da sier det seg selv at tiden blir for knapp, og jeg kan da svare på andre måter. Som her og nå.

Anders Urheim jr.

26. november 2008 17:38

Miriam Paulsen sa...

Hva mener Urheim med at jeg er uredelig og uærlig på Sametingets talerstol? Kan Urheim utdype dette?

Anonym sa...

hmmm.... legger merke til at det er personangrep fra urheim i stedet for å diskutere sak.

Anonym sa...

Her har ikke NSR gjort en god nok jobb.
NSR har ikke informert verken Sametinget eller media om at det er bare 5 elever og ingen av de har samisk som 1. eller 2. språk ved Musken skole før budsjettdebatten.
Dette er fakta som Miriam Paulsen burde fått på bordet på et langt tidligere tidspunkt enn under budsjettdebatten, dersom hun hadde ønsket å få alle sider av saken belyst og stoppet Anders Urheim.
Det kan virke som om sametingspolitikeren ikke er engasjert i sitt lokalmiljø -foruten under akkurat plenumsukene..

Vidar Andersen sa...

Gratulerer med blogg, Miriam! Nå har jeg for liten peiling på læremidler hit og dit så jeg vet ikke hva som er riktig eller galt.
Jeg registrerer at det her er to saker, det ene er læremiddelproduksjon, den andre er Musken skole. Man bør vel skille mellom disse to sakene?

Jeg vil imidlertidig anbefale debattantene å stille seg spørsmålet: Hva vil vi med den samiske skolen? Hvilken skole ser vi får oss om tjue år?

Jeg ser også at folk svarer anonymt og det kan være forskjellige grunner til det. Siden eieren av bloggen skriver med fullt navn så bør også motdebattanter bestrebe seg på å fortelle hvem de er. Vidar A/Miella Millo