fredag 28. november 2008

Komentar til avisinnlegg i Sagat 28.november 2009

I sagat den 28. november 2008 skriver Sagat at undertegnede ikke var særlig begeistret for et forslag fra Sametingsrådet om å bevilge 2 millioner kroner til et pilotprosjekt med ressurss skole i lulesamisk område.

Dette er feil. Jeg har hele tiden har vært glad for at Drag skole skal være ressursskole. Slik NSR foreslo i sak 21/08 ”Sametingets strategiske plan for læremiddelutvikling 2009-2012”, som Ap senere har støtte. Det jeg er bekymret for er det nye forslaget som kom fram under komitebehandling. Nettopp et forslag fra Anders Urheim som Ap gikk med på, for å få flertall for budsjettet! I dette forslaget, som fikk flertall, skal Sametinget nå legge føring til det opprinnelige prosjektet som allerede er underfinansiert, om at søker bistår også Musken skole, både faglig og ressursmessig. Det ble søkt om nærmere 2,8 millioner. Rådet hadde satt av 2 millioner. Dette fikk Sametingets representanter først vite under plenumsbehandlingen.

Jeg er glad for at Tysfjord kommune nå sier at de vil ta i mot pengene. De sier jo at prosjektet indirekte hjelper Musken skole. Ja det er jo klart det gjør; læremidlene som utvikles kommer jo også samiskundervisningen i Musken til gode! Men lærermangelen i Musken er fortsatt ikke løst.

torsdag 27. november 2008

Beklager at ikke voksenopplæring i samisk blir prioritert

I prioriteringa for Sametingets budsjett for 2009 hadde NSR i vårt forslag foreslått å styrke de samiske språksentra, dette innebar en klar prioritering av Árran lulesamisk senter i Tysfjord. Árran ville da få en økning på 300.000 kroner i friske språkmidler til neste år.
NSR oppfordret i sitt forslag språksentrene til å prioritere voksenopplæring, noe som har vært spesielt etterspurt i lulesamisk.
Med vårt forslag ville det bli bedre tilrettelagt for at de voksne som ikke har lært seg samisk i barneårene skal få mulighet til å lære seg samisk.

Dersom vårt språk skal ha en framtid som en levende og aktivt brukt språk, så krever det en innsats. Vårt bidrag som samepolitikere bør være å tilrettelegge for språkutvikling og bevaring ute i lokalsamfunnene. Desverre så gikk Arbeiderpartiet i sammarbeid med blandt annet Anders Urheim i mot dette forslaget.

AP og AU svekker lulesamisk læremiddelutviklng

Arbeiderpartiet og Samisk sosialdemokratisk parti v/Anders Urheim svekker lulesamisk læremiddelutvikling ved at Drag skole nu skal være vikarbyrå for Musken skole.

Drag skole har en søknad inne i Sametingsystemet som går på utvikling av lulesamiske læremidler.

Anders Urheim har med sitt forlag til Sametingets budsjett for 2009 lagt opp til at Sametinget nu skal gå inn å støtte Tysfjord kommunes driftsbudsjett i stedet for at Drag skole skal kunne utvikle og produsere lulesamiske læremidler. Desverre så går dette ut over alle de barn som er velger å ha lulesamisk i skolen, ved at det blir mindre læremidler. Det har i alle år vært stor etterspørsel av lulesamiske læremiddler. Jeg var glad for at vi nu fikk en ordning at Drag skole skal være en ressursskole for læremiddelutvikling. I dag er jeg bekymra for at Drag skole vil bli en ressursskole for å redde Musken skole.

Sametingsrådet burde vel heller påvirke sentrale myndigheter for å løse krisesituasjonen ved Musken skole i stedet for å bruke midlene som var avsatt til læremidler.